Kategorier:
Kontakta oss:
019-55 55 500
Vardagar 09:00 -17:00
 • Recycled iPhone
  Svar:

  Iphone recycled
  Alla våra mobiler är operatörsupplåsta, testade och fabriksåterställda. Vi erbjuder 24 månaders garanti, samt 14 dagars returrätt.

   

  Miljöbesparande
  När du köper en recyclad produkt får du samma prestanda till ett lägre pris. I och med att du väljer en recyclad produkt har du också sparat på jordens resurser genom att undvika att nya råvaror måste brytas ur marken till din produkt. En recyclad produkt transporteras också kortare väg än en ny och sparar på energi och växthusgaser.

   

  Garanti
  Garantin gäller 24 månader från inköpsdatum. Garantin avser endast eventuella fabrikationsfel på produkten. Tappskador och andra skador som orsakats av otillbörligt, felaktigt eller oaktsamt handhavande av produkten omfattas inte av garantin.

   

  Avbetalning av telefon
  När du köper en telefon på avbetalning så binds ditt abonnemang de samma antal månader som avbetalningen sker på. För mobilabonnemang utan telefon så har My Beat ingen bindningstid.

 • Servicepartner mobiltelefon
  Svar:

  Vi på Mybeat månar om våra kunders mobilliv. Förutom att du som kund kan köpa mobilabonnemang, mobiler och tillbehör hos oss så erbjuder vi också reparationer av mobiler. Det är ingen skillnad om du köpt din mobil hos oss eller från någon annan. Det spelar heller ingen roll var i landet du befinner dig. 

   

  Om olyckan skulle vara framme kan du enkelt klicka på nedanstående länk och anmäla ditt reparationsärende on-line. Du kan också kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

   

   

  Service telefoner! Klicka här!

 • Ångra telefonbeställning
  Svar:

  Vill du reklamera en telefon du beställt av oss så gör du det enkelt genom att registrera din reklamation på länken under.

   

   

  Reklamera telefon!

  Tryck här!

   

   

 • Datakontroll Utland
  Svar:

  Datakontroll utland är en förbrukningskontroll-tjänst för datatrafik inom EU, som automatiskt är aktiv. Om du ska åka utamlands och vill sätta spärren till en annan nivå, så kontakta oss på supporten. support@mybeat.se eller tel 019-5555500.

 • Jag vill ha mer data!
  Svar:

  När din surf är slut ska du fått ett SMS om erbjudande att köpa tillfällig mer data!

  Du kan också uppgradera ditt abonnemang med ett större paket som har mer surf..

  Kontakta oss på kundsupporten om du behöver hjälp. 019-5555500 eller support@mybeat.se

  *Nytt pris från 1/6-21.

  Data Pris  
  1 GB 79 kr  
  3 GB 129 kr  
  5 GB 179 kr  

   

 • Ägarbyte
  Svar:

  Om du önskar att genomföra ett ägarbyte (byta juridisk ägare på ett abonnemang): Ta kontakt med  supporten! Vi hjälper dig!

   

  Mvh

  support@mybeat.se

   

 • Uppsägning
  Svar:

  Vill du verkligen säga upp?

  Du har ingen bindningstid på våra abonnemang och kan fritt byta till en annan operatör. För att säga upp abonnemanget så sänder du uppsägningen till support@mybeat.se

   

  Vi har ingen bindningstid, men 1 månads uppsägningstid gäller på alla våra abonnemang. 

 • Villkor
  Svar:

   

  MY BEAT´S ABONNEMANGSAVTAL PRIVATPERSONER – ALLMÄNNA VILLKOR

   

  Nya villkor gällande från 1 januari 2019

   

  1. Allmänt

  1.1. I allmänhet gäller följande allmänna villkor för detta prenumerationsavtal från och med den 1 januari 2019. Pris- och trafikvillkor är även uppdaterade den 1 augusti 2019. Databehandling sker i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

  1.2. Avtalet består av: (a) order, (b) nuvarande priser, (c) dessa allmänna villkor. Finns det ömsesidiga motsatser i ovannämnda dokument, då gäller: (a) först och främst, och (b) alternativt, etc. Utöver vad som anges i dessa villkor kan särskilda bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana särskilda bestämmelser har företräde.

  1.3. Det är kundens ansvar att bli medveten om abonnemangsvillkoren.

  2. Avtalsperiod och godkännande av avtalet

  2.1. Kunden anses ha accepterat dessa prenumerationsvillkor så snart tjänsten tas i bruk.

  2.2. Kunden får ett SIM-kort (inom 14 dagar efter beställning).

  2.3. Prenumerationen är giltig tills vidare, med ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad. Uppsägning sändes till support@mybeat.se.

  2.4. Ansökan kommer att bli kreditbedömd. Avslag på ansökan måste styrkas. Skälen anges på förfrågan. För användare under 18 år måste förälder / vårdnadshavare / god man vara den juridiska ägaren av abonnemanget.

  3. Ångerrätt

  3.1. Om avtal om att köpa el ingås vid distansförsäljning eller försäljning utanför en permanent försäljning, gäller bestämmelserna i "Lagen om upplysningsplikt och ångerrätt vid distansförsäljning, etc." Kunden kan säga upp avtalet utan att ge någon anledning inom 14 dagar efter att My Beat har uppfyllt sin upplysningsplikt enligt ångerrättlagen. Kunden måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten 14 dagar innan fristen utgår. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller helgdag eller högtid förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

  4. Vid beställning ger kunden My Beat befogenhet att:

  4.1. Initiera och rapportera överföring av telefonnummer från nuvarande operatör till My Beat.

  4.2. Som kund kan man få information och erbjudanden från My Beat via e-post och textmeddelande.

  4.3. För att säkerställa tillgängligheten för kunden samlar My Beat all information om tjänsten på Min sida, med meddelande till den e-postadress kunden väljer att använda för kundkommunikation.

  4.4. Kunden ansvarar själv att My Beat har rätt person- och kontaktinformation till kunden.

  5. Vad får kunden från My Beat / Hur kommer man igång?

  5.1. My Beat aktiverar ett abonnemang till kunden och ger kunden ett telefonnummer, eller porterar kundens föregående telefonnummer, och ett SIM-kort. SIM-kortet skickas, om kunden inte har mottagit det personligen, till kundens bokförda adress. Genom att boka portering av telefonnummer ger kunden My Beat fullmakt till portering av dennes telefonnummer från kundens tidigare operatör, och samtidigt till att säga upp kundens kontrakt med den tidigare operatören. Eventuella kostnader som uppstår vid uppsägning av abonnemang med en tidigare operatör måste bäras av kunden.

  5.2. När abonnemangen har aktiverats har kunden tillgång till vad som överenskommits vid bokningstillfället.

  6. Nummerportabilitet / överföring av telefonnummer

  6.1. Portering, nummerflytt, av telefonnumret till Leverantören kan ske tidigast 4 arbetsdagar från att kunden har begärt detta. Kunden är själv ansvarig att säga upp sitt abonnemang med tidigare teleoperatör.

  6.2. Vid telefonnumrets ut-portering ifrån My Beat, eller uppsägning av tjänsten är kunden skyldig att betala alla avgifter tills abonnemanget upphör, och alla abonnemangsvillkor för relevanta bestämmelser är i kraft tills det utestående beloppet betalas.

  7. Pantsättning vid köp av telefon

  7.1. MyBeat har pant i den köpta varan tills den är fullt betald, med tillägg av räntor och omkostnader. Tills detta har skett har kunden inte rätt att avyttra, pantsätta, hyra ut eller låna ut varan. MyBeat förbehåller sig rätten att IMEI-spärra köpta varor vid grov vårdslöshet/svindel. Panträtten omfattar också eventuella nya varor kunden köper av MyBeat, till säkerhet av det samlade belopp som kunden är skyldig i sina kreditavtal. Varorna identifieras med signatur på levereringsbekräftelsen.

  7.2. Om någon form av verkställighet har gjorts av kunden, inklusive att kunden går in i skuldförhandlingar, går i konkurs eller på något annat vis står i fara för att mista äganderätten på varan, pliktar kunden att underrätta MyBeat skriftligt om förhållandet så fort som möjligt.

  7.3. Abonnemangsavtalet är pantsatt till Svea Ekonomi AB. Betalning av fordringar - av vad slag det vara må - som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Ekonomi AB och de konton som Svea Ekonomi AB anvisar.

  8. Uppsägning av avtal

  8.1. Privata kunder har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen träder i kraft dagen efter det att kunden sänt detta skriftligt till My Beat. Kunden är skyldig att betala alla upplupna avgifter under den aktuella faktureringsperioden. Kunden får en slutfaktura efter uppsägningen.

  8.2 Vid köp av telefon på avbetalning tillsammans med abonnemang, så binds abonnemanget de samma antal månader som avbetalningen av telefonen har. Abonnemang utan telefon har ingen bindningstid, och kan sägas upp med en månads uppsägningstid.

  8.3. Leverantören har rätt att säga upp abonnemangs- / serviceavtalet med omedelbar verkan och slutfakturera kunden om kunden upprepade gånger inte betalar. Vid utebliven betalning kommer abonnemanget spärras för utgående trafik.

  8.4. Vid allvarlig överträdelse av avtalet kan leverantören säga upp abonnemanget för både utgående och inkommande trafik.

  8.5. Leverantören har rätt att ändra priser med en månads varsel. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget utan att prisförändringen upphör. Kunden anses ha accepterat prisändringen om Kunden inte aktivt har sagt upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

  9. Klagomål / Tvist

  9.1. Klagomål görs skriftligen till leverantörens kundservice. Behandlingstid för klagomål är 1 till 3 arbetsdagar. Klagomål ska göras inom tre (3) månader efter att parten har mottagit meddelande eller borde ha varit medveten om skälen till klagomålet.

  9.2. Tvister mellan parterna ska lösas inledningsvis genom förhandlingar och överenskommelser.

  9.3. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

  9.4. Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska annars avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

  10. Allmänna villkor abonnemangsavtal

  10.1. Dessa villkor gäller mellan kunden och My Beat nedan kallad My Beat” och kunden. My Beats” telekommunikationstjänster tillhandahålls av underleverantören My Beat AB och faktureras av Svea Finans.

  10.2. Leverantören har rätt att ändra de villkor som fortsätter tills vidare. Ändringar som är av stor vikt för kunden bör meddelas kunden per SMS eller e-post minst en månad innan ändringen träder i kraft. I sådana fall har kunden rätt att säga upp abonnemanget utan föregående meddelande. Om kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter ändringen träder i kraft, förstås det av Leverantören att kunden har accepterat ändringar i villkoren.

  10.3 Tjänsten fria minuter begränsas till tretusen ringminuter per månad, 3000 SMS och 1000 MMS.

  10.4 Abonnemangen skal användas av en person, inte maskin till maskin

  11. Kundförpliktelser / Ansvarig användning av tjänsterna

  11.1. Kunden kan endast använda tjänsterna: (a) i enlighet med och för de syften som anges i avtalet, och (b) för eget bruk, dvs. Kunden får inte sälja eller på annat sätt kommersiellt använda tjänsterna. Kunden får inte använda tjänsterna eller tillåta någon annan att använda tjänsterna för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar skada eller annan nackdel för leverantören eller tredje part.

  11.2. Kunden ansvarar för allt innehåll som kunden skickar eller hämtar när kunden använder tjänsterna.

  11.3 Abonnemangspaketet kan användas inom EU/ESS för samma kostnad som i Sverige upp till 3 månader per år, därefter blir det dubbla abonnemangskostnader vid användning i samma område.

  12. Avstängning av tjänster

  12.1. Abonnemanget kan omedelbart stängas för både utgående och inkommande trafik och för inköp av tjänster om den: (a) används i strid med prenumerationsvillkoren, lagen, offentliga beslut, domar etc. (b) missbrukas eller skapar störningar i kommunikationsnätet till andra, såsom till exempel masskommunikation (spam), trakasserier eller hot mot säkerhet och hälsa. (c) överträder tredje parts rättigheter, t.ex. genom att använda webspiders. (d) används på ett sätt som tar kapacitet i nätverket utöver normal användning, till exempel. genom att spionera för olagliga ändamål. (e) kopplas, ändras, eller det görs ingripanden eller tillägg till utrustningen, inklusive konfigurationen. (f) återförsäljs, leasas eller på annat sätt erbjuds till tredje part. (g) skapar förlust eller skadar tredje parter eller "varumärket". (h) felleverar viktig information från kunden till leverantören, (i) kunden ansvarar för väsentliga avtalsbrott (j) kunden inte betalar en utestående faktura trots påminnelse, (k) en myndighet begär det (l) leverantören har anledning att tro att produkten eller SIM-kortet har kommit bort eller stulits eller det finns någon annan obehörig användning av kundens prenumeration. (m) kundens samtalskostnader överstiger det belopp Leverantören har som kreditgräns för tjänsten (n) fel MY BEAT´S

   

  PIN-kod eller säkerhetskod har matats in tre gånger i rad. (o) Kunden ska omedelbart underrättas om tillfällig stängning av prenumerationen. (p) Kunden är skyldig att betala fasta avgifter för prenumerationer även under den tid som tjänsten inte kan användas av kunden.

  13. Ansvar för SIM-kortet (koder / förlust / stöld)

  13.1. Kunden ansvarar för att spara SIM-kort, PIN-koder och säkerhetskoder, på så sätt att obehöriga användare inte kan komma åt dem. Kunden kan inte kopiera eller manipulera sitt SIM-kort.

  13.2. Om SIM-kortet förloras, tappas bort, stjäls eller om kunden misstänker att någon hade tillgång till kundens PIN eller kundsäkerhetskoder, ska kunden omedelbart efter upptäckten kontakta support@mybeat.se. Skriftlig bekräftelse av mottagen spärr meddelande skickas på begäran. Kunden är själv ansvarig för missbruk av SIM-kortet tills spärrmeddelandet har tagits emot av My Beat”. Om missbruket möjliggörs av vårdslöshet av kunden är kundens ansvar begränsat till 10 000 kr. Förlustbegränsningen gäller inte i händelse av att missbruk möjliggörs av kundens grova vårdslöshet, eller där kundens grova oaktsamhet har brutit mot abonnemangsvillkoren. Som grov oaktsamhet ska i samtliga fall anses om kunden dröjer mer än sex (6) timmar från att telefonen / SIM-kortet försvann med att meddela leverantörens kundcenter.

  14. Betalning och fakturering

  14.1. Abonnemangsavgift, samtal och andra avgifter betalas mot faktura. Betalning måste ske i enlighet med betalningsspecifikationen som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att kräva ränta vid försenad betalning enligt räntelagen, lagstadgad påminnelse och eventuellt inkassoavgift. Sen betalning kan leda till uppsägning av prenumerationen.

  14.2. Kunden ska inom rimlig tid meddela leverantörens kundtjänst om fakturan anses vara felaktig. Om kunden inom en rimlig tid har invänt mot räkningen och skickar en saklig faktabas som skäl, ska leverantörens tidsfrist för betalning av relevant tvistlösning slutföras. Emellertid skall belopp som inte bestridits betalas senast på den ursprungliga förfallodagen. Ränta och avgifter ingår i det omtvistade belopp som kunden slutligen betalar om inte annat skriftligen bekräftas av kunden.

  14.3. Kunden är ansvarig för all användning av prenumerationer och tjänster och är därmed ansvarig för alla avgifter som uppkommit enligt dessa villkor. Kunden ska betala fasta och rörliga avgifter till leverantören enligt specifikationen i respektive tjänst och vid den tidspunkt gällande prislista, om inte annat avtalats skriftligt.

  14.4. Tjänsten får inte användas för att fylla digitala plånböcker. Om tjänsten används för att betala för en produkt eller tjänst, är kunden ansvarig för sådana inköp.

  14.5. Eventuella skatter (t.ex. moms) och avgifter (till exempel kommunikationsförfrågningar) som betalas av kunden och läggs till på fakturan. Kostnaden för användning utomlands kan faktureras upp till 6 månader efter att kunden var utomlands. Observera att kunden också är ansvarig för datatrafik till följd av så kallad passiv användning av abonnemanget, det vill säga för förbrukad datatrafik, till exempel, eftersom kundens mobiltelefon söker efter uppdateringar via mobilnätet.

  15. Begränsningar / Serviceavbrott

  15.1. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att utföra underhåll eller annat som bolaget anser nödvändigt och är inte ansvarig för avbrott eller liknande som detta kan orsaka. Schemalagd, längre uppsägning ska leverantören ge förhandsbesked om. Driftsavbrott i mobilkommunikationsnätet i mer än 5 dagar från det mottagna felmeddelandet ska kompenseras på begäran med den proportionella återbetalningen av månadsavgiften, förutsatt att avbrottet inte beror på omständigheter som ligger utanför My Beats kontroll.

  16. Ansvar / force majeure

  16.1. Leverantören ansvarar för eventuella problem, skador eller förluster som orsakas av avbrott i nätverket.

  16.2. Leverantören är inte ansvarig för felskickade, försenade eller uteblivna redogörelser av användning av abonnemanget om detta antas som kontrollerat av "varumärket” och inte förutsägbart av leverantören.

  16.3. Om nätverket inte fungerar korrekt på grund av nödvändiga tekniska underhålls- och / eller driftåtgärder är leverantören ansvarig för eventuella skador.

  16.4. Leverantören är inte ansvarig för indirekt förlust eller skada såvida inte Leverantören har utfärdat grov oaktsamhet.

  17. Immateriella Rättigheter

  17.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överförs till kunden. Kunden får inte använda, kopiera, modifiera eller på annat sätt hantera programvaran eller annat material som tillhör tjänsten, med undantag för tillstånd från sådan programvara eller MY BEAT´S

  material till en annan. För programvara som ingår i tjänsten kan särskilda licensvillkor också gälla.

  18. Kundinformation

  18.1. Leverantören är skyldig att hålla konfidentialitet om innehållet i elektronisk kommunikation och användningen av elektronisk kommunikation av andra, se lagen om elektronisk kommunikation § 2-9.

  18.2. Information om kundrelationen och användningen av Tjänsterna kommer att registreras, lagras och användas av leverantören för att hantera och skydda kundrelationen.

  18.3. Utlämning av information till utomstående parter kan inte ske utan Kundens skriftliga medgivande, såvida inte leveransen krävs enligt lag eller ingår i betalning, försäkring, bokföring.

  18.4. Om kunden beställer tjänster eller produkter från tredje part som kräver leverans av platsdata eller annan relevant data från "varumärket", godkänner Kunden att Leverantören kommer att tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

  18.5. Kunden instämmer i att Leverantören kan använda någon kommunikationsform till Kunden, inklusive elektronisk kommunikation (SMS, MMS, e-post, etc.). Kunden har rätt att förstå vilken information som har registrerats och kan kräva att de korrigeras, se personuppgiftslagen sektionerna 18, 27 och 28. Se också My Beats integritetspolicy.

 • Ångerrätt
  Svar:

  Information om ångerrätt

  Alla konsumenter har rätt att frånträda beställningen utan att ange något skäl inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Har du börjat använda tjänsten så blir du skyldig att ersätta MyBeat för det du har använt, t. ex samtalsavgifter, dataförbrukning, osv.

  Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett mail till support@mybeat.se med ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. I meddelande uppger du information om vem abonnemanget står på, personnummer, telefonnummer och adress.

  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 • Köpa extra data
  Svar:

  När din surf är slut ska du fått ett SMS om erbjudande att köpa tillfällig mer data!

  Du kan också uppgradera ditt abonnemang med ett större paket som har mer surf..

  Kontakta oss på kundsupporten om du behöver hjälp. 019-5555500 eller support@mybeat.se

  * Nytt pris från 1/6-21.

  Data Pris  
  1 GB 79 kr  
  3 GB 129 kr  
  5 GB 179kr  

   

 • Övriga priser
  Svar:

   

   

  Tjänst

  Pris 

  Byta abonnemang 20 kr
  Email-faktura privat 0 kr
  Email-faktura företag 15kr (ex moms)
  Pappersfaktura privat  29 kr
  Pappersfaktura företag 39 kr
  Överlåta abonnemang 200 kr
  Öppning av stängt abonnemang 100 kr
  Extra datakort/mnd 29 kr
  Vidarekoppling av fastnummer/mnd 50 kr
  Fastnummer startpris (engångsavgift) 150 kr
  Nytt sim-kort 100 kr
  Paus av abonnemang/mnd 50 kr
  Topup 1GB * Nytt pris från 1/6-21 79 kr
  Topup 3GB * Nytt pris från 1/6-21 129 kr
  Topup 5GB * Nytt pris från 1/6-21 179 kr