Kategorier:
Kontakta oss:
019-55 55 500
Mån - fre 09:00 -17:00
 • Recycled iPhone
  Svar:

  Iphone recycled
  Alla våra mobiler är operatörsupplåsta, testade och fabriksåterställda. Vi erbjuder 24 månaders garanti, samt 14 dagars returrätt.

   

  Miljöbesparande
  När du köper en recyclad produkt får du samma prestanda till ett lägre pris. I och med att du väljer en recyclad produkt har du också sparat på jordens resurser genom att undvika att nya råvaror måste brytas ur marken till din produkt. En recyclad produkt transporteras också kortare väg än en ny och sparar på energi och växthusgaser.

   

  Garanti
  Garantin gäller 24 månader från inköpsdatum. Garantin avser endast eventuella fabrikationsfel på produkten. Tappskador och andra skador som orsakats av otillbörligt, felaktigt eller oaktsamt handhavande av produkten omfattas inte av garantin.

   

  Avbetalning av telefon
  När du köper en telefon på avbetalning så binds ditt abonnemang de samma antal månader som avbetalningen sker på. För mobilabonnemang utan telefon så har My Beat ingen bindningstid.

 • Servicepartner mobiltelefon
  Svar:

  Vi på Mybeat månar om våra kunders mobilliv. Förutom att du som kund kan köpa mobilabonnemang, mobiler och tillbehör hos oss så erbjuder vi också reparationer av mobiler. Det är ingen skillnad om du köpt din mobil hos oss eller från någon annan. Det spelar heller ingen roll var i landet du befinner dig. 

   

  Om olyckan skulle vara framme kan du enkelt klicka på nedanstående länk och anmäla ditt reparationsärende on-line. Du kan också kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

   

   

  Service telefoner! Klicka här!

 • Ångra telefonbeställning
  Svar:

  Vill du reklamera en telefon du beställt av oss så gör du det enkelt genom att registrera din reklamation på länken under.

   

   

  Reklamera telefon!

  Tryck här!

   

   

 • Datakontroll Utland
  Svar:

  Datakontroll utland är en förbrukningskontroll-tjänst för datatrafik inom EU, som automatiskt är aktiv. Om du ska åka utamlands och vill sätta spärren till en annan nivå, så kontakta oss på supporten. support@mybeat.se eller tel 019-5555500.

 • Jag vill ha mer data!
  Svar:

  När din data är slut ska du fått ett SMS om erbjudande att köpa mer data! Kontakta oss på kundsupporten om du behöver hjälp. 019-5555500 eller support@mybeat.se

   

 • Ägarbyte
  Svar:

  Om du önskar att genomföra ett ägarbyte (byta juridisk ägare på ett abonnemang): Ta kontakt med  supporten! Vi hjälper dig!

   

  Mvh

  support@mybeat.se

   

 • Uppsägning
  Svar:

  Vill du verkligen säga upp?

  Du har ingen bindningstid på våra abonnemang och kan fritt byta till en annan operatör. För att säga upp abonnemanget så sänder du uppsägningen till support@mybeat.se

   

  Vi har ingen bindningstid, men 1 månads uppsägningstid gäller på alla våra abonnemang. 

 • Villkor
  Svar:

  1.     Allmänt

  1.1.   I allmänhet gäller följande allmänna villkor för detta prenumerationsavtal från och med den 1 januari 2019. Pris- och trafikvillkor är även uppdaterade den 1 januari 2019. Databehandling sker i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

  1.2.   Avtalet består av: (a) order, (b) nuvarande priser, (c) dessa allmänna villkor. Finns det ömsesidiga motsatser i ovannämnda dokument, då gäller: (a) först och främst, och (b) alternativt, etc. Utöver vad som anges i dessa villkor kan särskilda bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana särskilda bestämmelser har företräde.

  1.3.   Det är kundens ansvar att bli medveten om abonnemangsvillkoren.

  2.     Avtalsperiod och godkännande av avtalet

  2.1.   Kunden anses ha accepterat dessa prenumerationsvillkor så snart tjänsten tas i bruk.

  2.2.  Kunden får ett SIM-kort (inom 14 dagar efter beställning).

  2.3.  Prenumerationen är giltig tills vidare, med ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad.

  2.4.   Ansökan kommer att bli kreditbedömd. Avslag på ansökan måste styrkas. Skälen anges på förfrågan. För användare under 18 år måste förälder / vårdnadshavare / god man vara den juridiska ägaren av abonnemanget.

  3.     Ångerrätt

  3.1.   Om avtal om att köpa ingås vid distansförsäljning eller försäljning utanför en permanent försäljning, gäller bestämmelserna i "Lagen om upplysningsplikt och ångerrätt vid distansförsäljning, etc." Kunden kan säga upp avtalet utan att ge någon anledning inom 14 dagar efter att MyBeat har uppfyllt sin upplysningsplikt enligt ångerrättlagen. Kunden måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten 14 dagar innan fristen utgår. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller helgdag eller högtid förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

  4.     Vid beställning ger kunden MyBeat befogenhet att:

  4.1.   Initiera och rapportera överföring av telefonnummer från nuvarande operatör till MyBeat.

  4.2.   Som kund får man information och erbjudanden från MyBeat e-post och textmeddelande.

  4.3.   För att säkerställa tillgängligheten för kunden samlar MyBeat all information om tjänsten på Min sida, med meddelande till den e-postadress kunden väljer att använda för kundkommunikation.

  4.4.   Kunden ansvarar själv att MyBeat har rätt person- och kontaktinformation till kunden.

  5.     Vad får kunden från MyBeat / Hur kommer man igång?

  5.1.   MyBeat aktiverar ett abonnemang till kunden och ger kunden ett telefonnummer, eller porterar kundens föregående telefonnummer, och ett SIM-kort. SIM-kortet skickas, om kunden inte har mottagit det personligen, till kundens bokförda adress. Genom att boka portering av telefonnummer ger kunden MyBeat fullmakt till portering av dennes telefonnummer från kundens tidigare operatör, och samtidigt till att säga upp kundens kontrakt med den tidigare operatören. Eventuella kostnader som uppstår vid uppsägning av abonnemang med en tidigare operatör måste bäras av kunden.

  5.2.   När abonnemangen har aktiverats har kunden tillgång till vad som överenskommits vid bokningstillfället.

  6.     Nummerportabilitet / överföring av telefonnummer

  6.1.   Portering av telefonnumret till Leverantören sker vanligtvis 4 till 6 arbetsdagar från att kunden har begärt detta, om det inte gäller speciella omständigheter. Portering innebär att kunden skapar ett nytt abonnemangsavtal med MyBeat. Kunden är själv ansvarig att säga upp sitt abonnemang med tidigare teleoperatör.

  6.2.   Vid telefonnumrets ut-portering ifrån MyBeat, eller uppsägning av tjänsten är kunden skyldig att betala alla avgifter tills abonnemanget upphör, och alla abonnemangsvillkor för relevanta bestämmelser är i kraft tills det utestående beloppet betalas.

  7.     Uppsägning av avtal

  7.1.   Privata kunder har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen träder i kraft dagen efter det att kunden skickat detta skriftligt till MyBeat. Kunden är skyldig att betala alla upplupna avgifter under den aktuella faktureringsperioden. Kunden får en slutfaktura efter uppsägningen.

  7.2.   Leverantören har rätt att säga upp abonnemangs- / serviceavtalet med omedelbar verkan och slutfakturera kunden om kunden upprepade gånger inte betalar. En sådan uppsägning kommer endast att ske efter att kunden informerats minst 14 dagar i förväg.

  7.3.   Vid allvarlig överträdelse av avtalet kan leverantören säga upp abonnemanget för både utgående och inkommande trafik.

  7.4.   Leverantören har rätt att ändra priser med en månads varsel. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget utan att prisförändringen upphör, vilket medför en annan nackdel. Kunden anses ha accepterat prisändringen om Kunden inte aktivt har sagt upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

  8.     Klagomål / Tvist

  8.1.   Klagomål görs skriftligen till leverantörens kundservice. Behandlingstid för klagomål är 1 till 3 arbetsdagar. Klagomål ska göras inom tre (3) månader efter att parten har mottagit meddelande eller borde ha varit medveten om skälen till klagomålet.

  8.2.   Tvister mellan parterna ska lösas inledningsvis genom förhandlingar och överenskommelser.

  8.3.   Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

  8.4.   Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska annars avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

  9.     Allmänna villkor abonnemangsavtal

  9.1.   Dessa villkor gäller mellan kunden och MyBeat. MyBeats telekommunikationstjänster faktureras av Svea Finans.

  9.2.   Leverantören har rätt att ändra de villkor som fortsätter tills vidare. Ändringar som är av stor vikt för kunden bör meddelas kunden per SMS eller e-post minst en månad innan ändringen träder i kraft. I sådana fall har kunden rätt att säga upp villkoren utan föregående meddelande. Om kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter ändringen träder i kraft, förstås det av Leverantören att kunden har accepterat ändringar i villkoren.

  10.   Kundförpliktelser / Ansvarig användning av tjänsterna

  10.1. Kunden kan endast använda tjänsterna: (a) i enlighet med och för de syften som anges i avtalet, och (b) för eget bruk, dvs. Kunden får inte sälja eller på annat sätt kommersiellt använda tjänsterna. Kunden får inte använda tjänsterna eller tillåta någon annan att använda tjänsterna för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar skada eller annan nackdel för leverantören eller tredje part.

  10.2. Kunden ansvarar för allt innehåll som kunden skickar eller hämtar när kunden använder tjänsterna.

  11.   Avstängning av tjänster

  11.1. Abonnemanget kan omedelbart stängas för både utgående och inkommande trafik och för inköp av tjänster om den: (a) används i strid med prenumerationsvillkoren, lagen, offentliga beslut, domar etc. (b) missbrukas eller skapar störningar i kommunikationsnätet till andra, såsom till exempel masskommunikation (spam), trakasserier eller hot mot säkerhet och hälsa. (c) överträder tredje parts rättigheter, t.ex. genom att använda webspiders. (d) används på ett sätt som tar kapacitet i nätverket utöver normal användning, till exempel, genom att spionera för olagliga ändamål. (e) kopplas, ändras, eller det görs ingripanden eller tillägg till utrustningen, inklusive konfigurationen. (f) återförsäljs, leasas eller på annat sätt erbjuds till tredje part. (g) skapar förlust eller skadar tredje parter eller "varumärket". (h) felleverar viktig information från kunden till leverantören, (i) kunden ansvarar för väsentliga avtalsbrott (j) kunden inte betalar en utestående faktura trots påminnelse, (k) en myndighet begär det (l) leverantören har anledning att tro att produkten eller SIM-kortet har gått vilse eller stulits eller det finns någon annan obehörig användning av kundens prenumeration. (m) kundens samtalskostnader överstiger det belopp Leverantören har som kreditgräns för tjänsten (n) fel PIN-kod eller säkerhetskod har matats in tre gånger i rad. (o) Kunden ska omedelbart underrättas om tillfällig stängning av prenumerationen. (p) Kunden är skyldig att betala fasta avgifter för prenumerationer även under den tid som tjänsten inte kan användas av kunden.

  12.   Ansvar för SIM-kortet (koder / förlust / stöld)

  12.1. Kunden ansvarar för att spara SIM-kort, PIN-koder och säkerhetskoder, på så sätt att obehöriga användare inte kan komma åt dem. Kunden kan inte kopiera eller manipulera sitt SIM-kort.

  12.2. Om SIM-kortet förloras, tappas bort, stjäls eller om kunden misstänker att någon hade tillgång till kundens PIN eller kundsäkerhetskoder, ska kunden omedelbart efter upptäckten blockera SIM-kort på "Min Sida”. Skriftlig bekräftelse av mottagen spärr meddelande skickas på begäran. Kunden är själv ansvarig för missbruk av SIM-kortet tills spärrmeddelandet har tagits emot av MyBeat”. Om missbruket möjliggörs av vårdslöshet av kunden är kundens ansvar begränsat till 10 000 kr. Förlustbegränsningen gäller inte i händelse av att missbruk möjliggörs av kundens grova vårdslöshet, eller där kundens grova oaktsamhet har brutit mot abonnemangsvillkoren. Som grov oaktsamhet ska i samtliga fall anses om kunden dröjer mer än sex (6) timmar från att telefonen / SIM-kortet försvann med att meddela leverantörens kundcenter.

  13.   Betalning och fakturering

  13.1. Abonnemangsavgift, samtal och andra avgifter betalas mot faktura. Betalning måste ske i enlighet med betalningsspecifikationen som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att kräva ränta vid försenad betalning enligt räntelagen, lagstadgad påminnelse och eventuellt inkassoavgift. Sen betalning kan leda till uppsägning av prenumerationen.

  13.2. Kunden ska inom rimlig tid meddela leverantörens kundtjänst om fakturan anses vara felaktig. Om kunden inom en rimlig tid har invänt mot räkningen och skickar en saklig faktabas som skäl, ska leverantörens tidsfrist för betalning av relevant tvistlösning slutföras. Emellertid skall belopp som inte bestridits betalas senast på den ursprungliga förfallodagen. Det utestående beloppet måste emellertid betalas före förfallodagen. Ränta och avgifter ingår i det omtvistade belopp som kunden slutligen betalar om inte annat skriftligen bekräftas av kunden.

  13.3. Kunden är ansvarig för all användning av prenumerationer och tjänster och är därmed ansvarig för alla avgifter som uppkommit enligt dessa villkor. Kunden ska betala fasta och rörliga avgifter till leverantören enligt specifikationen i respektive tjänst och vid den tidpunkten gällande prislista, om inte annat avtalats skriftligt.

  13.4. Tjänsten får inte användas för att fylla digitala plånböcker. Om tjänsten används för att betala för en produkt eller tjänst, är kunden ansvarig för sådana inköp.

  13.5. Eventuella skatter (t.ex. moms) och avgifter (till exempel kommunikationsförfrågningar) som betalas av kunden och läggs till på fakturan. Kostnaden för användning utomlands kan faktureras upp till 6 månader efter att kunden var utomlands. Observera att kunden också är ansvarig för datatrafik till följd av så kallad passiv användning av abonnemanget, det vill säga för förbrukad datatrafik, till exempel, eftersom kundens mobiltelefon söker efter uppdateringar via mobilnätet.

  14.   Begränsningar / Serviceavbrott

  14.1. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att utföra underhåll eller annat som bolaget anser nödvändigt och är inte ansvarig för avbrott eller liknande som detta kan orsaka. Schemalagd, längre uppsägning ska leverantören ge förhandsbesked om. Driftsavbrott i mobilkommunikationsnätet i mer än 5 dagar från det mottagna felmeddelandet ska kompenseras på begäran med den proportionella återbetalningen av månadsavgiften, förutsatt att avbrottet inte beror på omständigheter som ligger utanför MyBeats kontroll.

  15.   Ansvar / force majeure

  15.1. Leverantören ansvarar för eventuella problem, skador eller förluster som orsakas av avbrott eller avbrott i nätverket.

  15.2. Leverantören är inte ansvarig för felskickade, försenade eller uteblivna redogörelser av användning av abonnemanget om detta antas som kontrollerat av "varumärket” och inte förutsägbart av leverantören.

  15.3. Om nätverket inte fungerar korrekt på grund av nödvändiga tekniska underhålls- och / eller driftåtgärder är leverantören ansvarig för eventuella skador.

  15.4. Leverantören är inte ansvarig för indirekt förlust eller skada såvida inte Leverantören har utfärdat grov oaktsamhet.

  16.   Immateriella Rättigheter

  16.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överförs till kunden. Kunden får inte använda, kopiera, modifiera eller på annat sätt hantera programvaran eller annat material som tillhör tjänsten, med undantag för tillstånd från sådan programvara eller material till en annan. För programvara som ingår i tjänsten kan särskilda licensvillkor också gälla.

  17.   Kundinformation

  17.1. Leverantören är skyldig att hålla konfidentialitet om innehållet i elektronisk kommunikation och användningen av elektronisk kommunikation av andra, se lagen om elektronisk kommunikation § 2-9.

  17.2. Information om kundrelationen och användningen av Tjänsterna kommer att registreras, lagras och användas av leverantören för att hantera och skydda kundrelationen.

  17.3. Utlämning av information till utomstående parter kan inte ske utan Kundens skriftliga medgivande, såvida inte leveransen krävs enligt lag eller ingår i betalning, försäkring, bokföring och i följande fall.

  17.4. Om kunden beställer tjänster eller produkter från tredje part som kräver leverans av platsdata eller annan relevant data från "varumärket", godkänner Kunden att Leverantören kommer att tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

  17.5. Kunden instämmer i att Leverantören kan använda någon kommunikationsform till Kunden, inklusive elektronisk kommunikation (SMS, MMS, e-post, etc.). Kunden har rätt att förstå vilken information som har registrerats och kan kräva att de korrigeras, se personuppgiftslagen sektionerna 18, 27 och 28.   Se också MyBeats integritetspolicy www.mybeat.se/integritetspolicy.

   

   

 • Ångerrätt
  Svar:

  Information om ångerrätt

  Alla konsumenter har rätt att frånträda beställningen utan att ange något skäl inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Har du börjat använda tjänsten så blir du skyldig att ersätta MyBeat för det du har använt, t. ex samtalsavgifter, dataförbrukning, osv.

  Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett mail till support@mybeat.se med ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. I meddelande uppger du information om vem abonnemanget står på, personnummer, telefonnummer och adress.

  För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 • Köpa extra data
  Svar:

  När din data håller på att ta slut så får du ett SMS med besked om detta. Genom att svara på detta SMS så kan du lägga till extra data till en kostnad av:

   

  1 GB 39 Kr  
  3 GB 85 kr  
  5 GB 130 Kr