Kategorier:
Kontakta oss:
019-55 55 500
Mån - fre 09:00 -17:00
 • Datakontroll Utland
  Svar:

  Datakontroll utland är en förbrukningskontroll-tjänst för datatrafik inom EU, som automatiskt är aktiv. Tjänsten spärrar för datatrafik när kostnaden överstiger 625,- i en kalendermånad.

   

  När 80 % av beloppsgränsen är nådd kommer det att skickas ett SMS med information om förbrukningsnivån.

  Om du önskar att fortsätta använda data i utlandet kan du sms:a "MAX" följt av nytt spärrsaldo (högre än nuvarande) till 222. Välj mellan belopp 1250, 2500, 5000 eller 10000. 

   

  Om du har valt att inte fortsätta med datatrafik i utlandet, kommer du automatisk att bli spärrad för EU datatrafik den månaden där gränsen är nådd. Du kommer att få ett SMS som informerar om detta. Gränsen på 625,- kommer automatiskt finnas där nästa månad igen!

   

 • Jag vill ha mer data!
  Svar:
   

  Extra data utanför paketet kostar 3,5 öre pr MB, (35 kr pr GB). Vi spärrar abonnemangen så att vissa abonnemang inte kan lägga till extra data, och andra kan lägga till begränsat med data. Detta för att kostnaderna inte ska springa iväg för dig som kund.

  Du kan byta till ett större, eller mindre, paket när du vill.  

 • Går det att byta paket mitt i månaden?
  Svar:

  Abonnemanget kan ändras fritt när du önskar. Man kan justera upp och ner efter behov. Du betalar månadsavgift för ditt abonnemang fram tills dagen du byter.

   

  Hos oss måste du alltså inte betala för en full kalendermånad, om du byter till ett annat abonnemang mitt i en månad. 

  Eftersom vi fakturerar fasta kostnader förskottsvis, kommer avgifter på abonnemang du redan betalt automatisk bli krediterat på nästa faktura.

   

  Du hittar en fullständig sammanställning över våra olika abonnemang och tilläggspaket på våra abonnemangs sidor.

 • Ägarbyte
  Svar:

  Om du önskar att genomföra ett ägarbyte (byta juridisk ägare på ett abonnemang): Ta kontakt med  supporten! Vi hjälper dig!

   

  Mvh

  support@mybeat.se

   

 • Uppsägning
  Svar:

  Vill du verkligen säga upp? Du har ingen bindningstid på våra abonnemang och kan fritt byta till en annan operatör. Du är välkommen tillbaka när som helst!

   

  Din nya operatör tar normalt hand om uppsägningen hos oss. Vi har ingen bindningstid, men 1 månads uppsägningstid gäller på alla våra abonnemang. 

 • Villkor
  Svar:

   

  Allmänna villkor My Beat AB 

  1. Allmänt

  Gäller från 2016.01.01 och tillsvidare 

  Dessa villkor gäller mellan My Beat AB och kund av My Beat AB.

   

  1.2 (b) Med ”Kund” menar vi dig som är kund av MyBeat. Ditt avtal med MyBeat kallas i fortsättningen ”Avtalet”.

  1.3. Avtalet är personligt för Kund. Det innebär att kund ansvarar för att Avtalet följs och att Kund inte utan skriftligt tillstånd från MyBeat överlåter några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan.

  1.4. Avtalet består av:
  (a) Beställningen,
  (b) prislista med tjänstespecifika villkor (som Kund hittar på www.mybeat.se), och
  (c) dessa allmänna villkor.
   Om det finns inbördes motstridigheter i ovanstående handlingar gäller (a) i första hand, (b) i andra hand o.s.v. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor kan speciella bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana speciella bestämmelser har företräde framför dessa allmänna villkor.

  1. GILTIGHETSPERIOD

  2.1. Avtalet är bindande för Kund när en beställning om Tjänst är lagt på www.mybeat.se.

  2.2. Avtalet är bindande för MyBeat när Kund mottagit SIM kort, (sker inom fem dagar från orderläggning).

  2.3. Abonnemanget gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad.
  om inget annat är avtalat för produkten som kunden har. Om uppsägning sker första 3 månaderna så är kund skyldig att betala 100 kr för SIM-kortet, vid längre kundförhåll så bortfaller den avgiften.

  1. Ångerrätt

  3.1. Eftersom Kund sluter avtal med MyBeat på distans, t.ex. via mybeat.se, så har Kund enligt lag ångerrätt. Om Kund ångrar ett sådant avtal ska Kund meddela MyBeat detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Om Kund vill ångra sitt avtal är Kund välkommen att kontakta MyBeat via e-mail (support@mybeat.se).

  3.2. Om Kund har börjat använda Tjänsterna, och utövar ångerrätten, är Kund skyldig att ersätta MyBeat för de samtal och den datatrafik som registrerats på abonnemang. Ångerrätten gäller 14 dagar ifrån placerad order. 

  1. ÄNDRINGAR AV AVTALET

  4.1. MyBeat har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för Kunds informerar MyBeat om per SMS eller e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Kund har i sådant fall rätt att säga upp Avtalet. Om Kund fortsätter använda Tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar MyBeat det som att Kund accepterar förändringen.

  1. Vad får Kund av MyBeat/Hur komma igång?

  5.1. MyBeat öppnar ett abonnemang åt Kund och förser Kund med ett telefonnummer, alternativt porterar kundens tidigare telefonnummer, och ett SIM-kort. SIM-kort skickas, om Kund inte mottagit dem personligt, till kunds folkbokföringsadress. Genom att beställa en Portering ger Kund MyBeat fullmakt att för Kunds räkning begära Portering ifrån Kunds tidigare operatör och samtidigt säga upp Kunds avtal med tidigare operatör..

  5.2. När abonnemanget öppnats får Kund tillgång till Tjänsterna enligt den abonnemangsform som Kund valt.


  5.3. För vissa Tjänster gäller abonnemangsspecifika villkor som Kund måste ta del av och följa när Kund använder Tjänsterna ifråga. Aktuella villkor finns på www.mybeat.se.

  Fria minuter är begränsat till 3000 minuter, fria SMS och MMS är begränsat till 3000 SMS. 

  5.4 Företagskunder blir fakturerat 100 kr i engångskostnad för SIM-kort.

   

  1. Betalning

  6.1. Kund ansvarar gentemot MyBeat för allt nyttjande av Abonnemang och Tjänst och är således betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Kunden ska till MyBeat erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i villkoren för respektive Tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar gentemot MyBeat.

  Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst från en leverantör som ingått avtal med MyBeat om betalningsförmedling, är Kund betalnings-ansvarig för sådant köp. Tjänsten får inte användas till att fylla på digitala plånböcker över huvud taget, och inte heller betalningar över telefonräkning på mer än 1000 kr/mån. 

  Eventuella skatter, t.ex. moms, ska betalas av Kund och läggs på fakturan. I de fall internationell Roaming är möjlig gäller särskilda betalningsvillkor. För aktuell information, se www.mybeat.se. Kostnaderna för användning ut- omlands kan hamna på en senare faktura än den som omfattar perioden då Kund var utomlands. Observera att Kund även är betalningsskyldig för sådan datatrafik som påförs ditt konto till följd av s.k. passivt bruk av ditt abonnemang, d.v.s. för datatrafik som förbrukas exempelvis p.g.a. att Kunds mobiltelefon söker efter upp- dateringar via det mobila nätet.

  6.2. Abonnemangsavgift, samtalsavgift och andra avgifter betalas mot faktura. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som MyBeat från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara korrekt erlagd och MyBeat tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. MyBeat har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har MyBeat rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

  6.3. Kund skall inom skälig tid meddela MyBeats Kundtjänst om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall MyBeat medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjs- målsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala.

  6.4. MyBeat har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en (1) månad i förväg. Kund har rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemang. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Kund inte aktivt sagt upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

  6.5. Om Kund är i dröjsmål med betalning av Tjänst, får MyBeat stänga av Kunden från användning av Tjänsten. Sådan avstängning får endast ske sedan MyBeat uppmanat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Kund är skyldig att betala fasta avgifter för Abonnemang även under tid som Tjänst inte kan nyttjas av Kund till följd av avstängning/spärr av Tjänsten. Öppnas Abonnemang åter för trafik har MyBeat rätt att ta ut en särskild öppningsavgift av Kund.

   

  6.6. Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent har MyBeat även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtal för ifrågavarande Abonnemang/tjänst samt slutfakturera Kund. Åtgärderna förutsätter att dröjsmålet avser mer än en ringa del av betalningen eller att dröjsmålet av annan anledning kan anses som väsentligt.

   

  6.7. MyBeat har rätt att, för att förhindra obehörig användning av Kunds Abonnemang, tillfälligt stänga ner Abonnemanget om det nyttjas på ett sätt som inte är brukligt. Ett exempel på detta är om Kunds samtalsavgifter överstiger det belopp som MyBeat från tid till annan tillämpar som kreditgräns för Tjänsten. Kund skall omedelbart informeras om sådan temporär nedstängning av Abonnemang.

   

  6.8.
  Om SIM-kortet förlorats, tappats bort, blivit stulet, eller om Kund misstänker att någon haft tillgång till Kunds PIN-kod eller Kunds Säkerhetskoder, ska Kund omedelbart vid upptäckten spärra SIM-kortet på “Mina sidor” www.mbeat.se. Transaktioner som görs efter det att Kund gjort en sådan anmälan är Kund betalningsskyldig för bara om Kund handlat bedrägligt.

  6.9. I vissa fall kan p.g.a. teletekniska eller driftsmässiga orsaker fakturering ske på en senare faktura, t.ex. vid användning utomlands eller störningar i driften av MyBeat faktureringssystem.

   

  1. BEGRÄNSNINGAR OCH AVBROTT I TJÄNSTERNA

  7.1. Har Tjänst inte kunnat användas på grund av fel i nätet eller på grund av driftavbrott har Kund rätt att få tillgodo den del av abonnemangsavgiften som motsvarar den tid avbrottet har pågått. Kund måste informera MyBeat om detta på mail adress support@mybeat.se

  7.2. MyBeat svarar vid eventuella avtalsbrott inte för s.k. indirekta skador såvida part inte begått avtalsbrottet uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Gör part sig skyldig till väsentligt avtalsbrott har den andra parten dock rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet.

  1. VAD KUND MÅSTE GÖRA/ KUNDS ÅTAGANDEN

  8.1. Kund ansvarar för förvaring av SIM-kort, PIN-kod och Säkerhetskoder så att obehöriga inte kan ta del av dem. MyBeat kan ta ut en avgift om Kund beställer ett ersättningskort. Kund får inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera sitt SIM-kort.

  8.2. Ansvarsfull användning av tjänsterna. Kund får använda Tjänsterna endast: (a) i enlighet med vad, och för det ändamål som framgår av Avtalet, och (b) för ditt eget personliga bruk, dvs. Kund får inte sälja vidare eller på annat kommersiellt sätt använda Tjänsterna. Kund får inte använda Tjänsterna, eller låta någon annan använda Tjänsterna, för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för MyBeat eller tredje man. Exempelvis får Kund inte använda eller tillåta någon annan att använda Tjänsterna: (a) för bedräglig eller olaglig verksamhet, (b) för att kopiera, lagra, modifiera, skicka vidare eller publicera Tjänsterna eller deras Innehåll, utom när MyBeat skriftligen har tillåtit det, (c) på något annat sätt som kränker någons rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, (d) för att skicka, avsiktligt motta eller ladda hem något som är hotande, stötande, trakasserande eller på annat sätt olagligt, (e) för att kringgå säkerhetsanordningar, (f) på sådant sätt att det kan skada eller störa Nätverket eller någon annans nätverk eller system, (g) på ett sådant sätt att MyBeat eller MyBeats kunder drabbas negativt eller genom ett användarmönster som mycket kraftigt avviker från det som anses vara ett normalt användarmönster t ex(a) datavirus och/eller andra skadliga program och funktioner till andra användare eller (b) onaturligt stora datamängder och orimligt långa samtals-/ eller datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsterna, (h) för att skaffa dig tillträde till någon annans dator eller nätverk utan att först ha fått godkännande för det.

   

  8.3. Kund är ansvarig för allt Innehåll som Kund skickar eller laddar hem när Kund använder Tjänsterna. Kund får inte skicka eller avsiktligt ladda hem: (a) material som är upphovsrättsligt skyddat (gäller inte om Kund har erforderligt tillstånd) eller som har olagligt Innehåll, (b) Innehåll som är av så stor omfattning att det ger upphov till störningar i MyBeats nät eller skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till Tjänsterna, (c) t.ex. massutskick (”spam”), kedjebrev eller andra utskick som besvärar andra användare, (d) datavirus, (e) material som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren, eller (f) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut.

  8.4. Kund måste samarbeta med MyBeat för att säkerställa Kunds och vår säkerhet och Kund måste följa våra instruktioner vad gäller Tjänsterna och abonnemanget.

  8.5. Vid allvarligt brott mot Avtalet får MyBeat omedelbart stänga abonnemanget för såväl utgående som inkommande trafik. Om Tjänsterna används för brottslig verksamhet är det MyBeat´s policy att polisanmäla detta.

  1. Personuppgifter

  9.1. MyBeat kommer löpande att behandla uppgifter om dig och om hur Kund använder Tjänsterna för att kunna uppfylla Avtalet med dig, fullgöra skyldigheter enligt lag eller annan författning, förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot Avtalet, för fakturering. För dessa ändamål kan MyBeat lämna uppgifterna vidare till andra operatörer, till MyBeats underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheter.  

  9.2. För att SOS Alarm ska kunna lokalisera och positionera var Kund befinner dig måste Kund använda en mobiltelefon med SIM-kort när Kund ringer. Lokalisering och positionering fungerar inte om Kund använder en mobiltelefon utan SIM-kort.

  1. 10.Immateriella rättigheter

  10.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av MyBeat, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. För programvara som ingår i Tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

  1. 11.AVSTÄNGNING AV TJÄNSTERNA

  11.1. Ditt abonnemang (eller i vissa fall enstaka Tjänster) kan omedelbart stängas såväl för utgående och inkommande trafik som för köp av Tjänster om:
  (a) viktiga uppgifter som Kund lämnat till MyBeat är felaktiga, (b) Kund gör dig skyldig till väsentligt avtalsbrott (t.ex. användande enligt p. 3),
   (c) Kund är på obestånd eller uteblir med betalning trots påminnelse,
  (d) myndighet begär det, eller
  (e) Kund i övrigt använder Tjänsterna i strid med Avtalet trots påpekanden från MyBeat. För att skydda dig och MyBeat från att någon obehörig person använder ditt abonnemang kan MyBeat spärra abonnemanget eller enstaka Tjänster om:
  (a) MyBeat har anledning att tro att Produkten eller ditt SIM- kort har tappats bort eller stulits, eller
  (b) fel PIN-kod eller Säkerhetskod knappas in tre gånger i rad.

  1. 12.UPPSÄGNING AV AVTALET

  12.1. Om inget annat avtalats får Kund säga upp Avtalet enligt p. 2.3. Uppsägningen träder i kraft dagen efter att den kommit MyBeat tillhanda. Uppsägningstiden är 1 månad.
   

  12.2. MyBeat får säga upp Avtalet:
   (a) med 1 månads uppsägningstid, eller
  (b) omedelbart i de fall som anges i p. 2, eller vid utebliven betalning av tjänsterna.

  1. ANSVAR/force majore

  13.1. MyBeat ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i Nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik, om felet eller dröjsmålet beror på något som MyBeat inte rår över eller kunnat förutse.

  13.2 MyBeat ansvarar inte för riktigheten eller användbarheten av information eller tips som Kund får via Tjänsterna eller för beslut (t.ex. investerings eller spelbeslut) som Kund fattar på grundval av sådan information.

  13.3 Om Nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att MyBeat behövt genomföra en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som MyBeat inte rår över eller kunnat förutse, är MyBeat inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska MyBeat utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

  13.4. MyBeat kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera Tjänsterna, i allmänhet nattetid. Inför sådana driftstopp kan MyBeat, om MyBeat bedömer att det är lämpligt och genomförbart, förvarna dig så att Kund kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. MyBeat ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som MyBeat förvarnat om. 

  13.5. Kund har rätt till ersättning för direkt skada som MyBeat, eller någon för vilken MyBeat svarar, förorsakat genom vårdslöshet. MyBeat ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

  13.6. MyBeat har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat MyBeat genom vårdslöshet.

  Krav på skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas, Begränsningen av vår skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

   

  13.7. Om MyBeat inte kan fullgöra ett åtagande mot Kund på grund av omständigheter som MyBeat inte rår över eller kunnat förutse, är MyBeat befriade från skadestånd och andra påföljder.

  13.8 Kund kommer att kunna använda Tjänsterna till att (a) få tillgång till varor, tjänster och innehåll som kommer från andra företag än MyBeat och som MyBeat inte kan påverka. Det innebär att MyBeat ofta agerar endast som en mellanhand som förmedlar kontakten mellan dig och det andra företaget. MyBeat ansvarar därför inte för dessa varor, tjänster eller innehåll. (b) ladda upp och sända Innehåll. MyBeat har inget ansvar för detta Innehåll.

  13.9. Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan Avtalet upphört.

  1. 14.MEDDELANDEN

  14.1. Kund kan få meddelanden från MyBeat via SMS, MMS, e-post eller brev. MyBeat använder då de kontaktuppgifter som Kund meddelat MyBeat. Om Kunds uppgifter ändras, t.ex. e-postadress, hemadress- eller namnändring är det därför viktigt att Kund genast meddelar MyBeat detta.

  1. 15.ÖVRIGA BESTÄMMELSER/TVIST

  15.1. Tvist mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

   

  1. 16.DEFINITIONER
  • MyBeat: MyBeat c/o My Beat AB (org.nr. 556988-7556), adress. Kapellansgatan 12B, 714 35 Kopparberg Telefon: 019 55 555 00
  • Innehåll: Data, information, bilder, grafik, video/audioinnehåll, applikationer, nedladdningsbara filer eller annat multimediainnehåll som tillhandahålls av någon (av MyBeat själva, annan operatör eller innehållsleverantör) och som man får tillgång till genom Tjänsterna.
  • Nätverk eller Nätverket: Telenor telekommunikationsnätverk i Sverige.
  • PIN-kod: En personlig kod bestående av fyra siffror som Kund måste ange för att slå på mobilen.
  • Roaming: En tjänst som gör det möjligt för dig att få tillgång till Tjänsterna via andra operatörers nätverk. Tjänsterna kopplas via en annan operatörs nätverk som MyBeat inte har någon kontroll över och där ibland inte alla MyBeats tjänster är tillgängliga
  • SIM-kort: Ett kort som ger dig tillgång till Tjänsterna.
  • Säkerhetskod: Personliga koder, vanligtvis bestående av 4-6 siffror, som Kund måste ange för att få tillgång till vissa Tjänster. Det finns olika säkerhetskoder för olika ändamål, t.ex. Ingångskod, signaturkod och svarskod.
  • Tjänster eller Tjänsterna: Allt utom produkter som Kund mottar från MyBeat, t.ex. mobiltelefoni.
 • Recycled iPhone
  Svar:

   

  Iphone recycled
  Produkten är tidigare använd men återställd med ny skärm och nytt batteri. Alla våra recyclade enheter är funktionstestade och omfattas av 1 månad garanti. I och med att produkten är tidigare använd kan mindre repor synas på chassit. Det påverkar inte funktioner eller prestanda på något sätt.

   

  Miljöbesparande
  När du köper en recyclad produkt får du samma prestanda till ett lägre pris. I och med att du väljer en recyclad produkt har du också sparat på jordens resurser genom att undvika att nya råvaror måste brytas ur marken till din produkt. En recyclad produkt transporteras också kortare väg än en ny och sparar på energi och växthusgaser.

   

  Garanti
  Garantin gäller 1 månad från inköpsdatum. Garantin avser endast eventuella fabrikationsfel på produkten. Tappskador och andra skador som orsakats av otillbörligt, felaktigt eller oaktsamt handhavande av produkten omfattas inte av garantin.

   

  Förpackningen innehåller:
  - Information om produktet

  - laddare och hörlurar ingår inte

   

 • Servicepartner mobiltelefon
  Svar:

  Vi på Mybeat månar om våra kunders mobilliv. Förutom att du som kund kan köpa mobilabonnemang, mobiler och tillbehör hos oss så erbjuder vi också reparationer av mobiler. Det är ingen skillnad om du köpt din mobil hos oss eller från någon annan. Det spelar heller ingen roll var i landet du befinner dig. 

   

  Om olyckan skulle vara framme kan du enkelt klicka på nedanstående länk och anmäla ditt reparationsärende on line. Du kan också kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

  Befinner du dig nära någon av Mobilverkstans Pressbyråombud lämnar du in din mobil där. Annars skickas emballage och frakthandlingar till dig kostnadsfritt ifrån vår servicepartner.

  Inom 48 timmar har du din mobiltelefon tillbaka i lagat skick. Om skadan skulle ta längre tid att reparera, beroende på typ av skada och tillgång på reservdelar, kontaktar vi dig.
  Du väljer alltid själv om du vill att vi utför reparationen eller inte.

   

  Kontakta oss på kundtjänst om du vill veta mer, eller läs mer på www.mobilverkstan.se

   

   

Om My Beat

My Beat AB

orgnr: 556988-7556

E-post: support@mybeat.se

 

Telefon: 019-55 55 500

 

 

Följ oss på Instagram!