Företagspriser

Priser mobilabonnemang företag

Fria MIN/SMS/MMS med 2 GB surf

160 kr/mån

Fria MIN/SMS/MMS med 6 GB surf

200 kr/mån

Fria MIN/SMS/MMS med 10 GB surf

250 kr/mån

Fria MIN/SMS/MMS med 30 GB surf

450 kr/mån

 

 

 

Andra priser företag

1 GB top-up (om du vill köpa mer data)

39,20 kr

3 GB top-up (om du vill köpa mer data)

79,20 kr

5 GB top-up (om du vill köpa mer data)

95,20 kr

SIM-kort startavgift

100 kr

Nytt nummer

40 kr

Faktureringsavgift email

15 kr

Faktureringsavgift post

31,20 kr

 

Alla priser er ex moms.

 

 

 

MyBeat Almänna villkor Företag gäller för alla företagsmobilabonnemang och tjänster.

 1. Allmänt

1.1.   I allmänhet gäller följande allmänna villkor för detta prenumerationsavtal från och med den 1 januari 2019. Pris- och trafikvillkor är även uppdaterade den 1 juli 2019. Databehandling sker i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

1.2.   Avtalet består av: (a) order, (b) nuvarande priser, (c) dessa allmänna villkor. Finns det ömsesidiga motsatser i ovannämnda dokument, då gäller: (a) först och främst, och (b) alternativt, etc. Utöver vad som anges i dessa villkor kan särskilda bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana särskilda bestämmelser har företräde.

1.3.   Det är kundens ansvar att bli medveten om abonnemangsvillkoren.

 1. Avtalsperiod och godkännande av avtalet

2.1.   Kunden anses ha accepterat dessa prenumerationsvillkor så snart tjänsten tas i bruk.

2.2.  Kunden får ett SIM-kort (inom 14 dagar efter beställning).

2.3.  Prenumerationen är giltig tills vidare, med ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad.

2.4.   Ansökan kommer att bli kreditbedömd. Avslag på ansökan måste styrkas. Skälen anges på förfrågan. För användare under 18 år måste förälder / vårdnadshavare / god man vara den juridiska ägaren av abonnemanget.

 1. Ångerrätt

3.1.  Kunden kan säga upp avtalet utan att ge någon anledning inom 14 dagar efter att MyBeat har uppfyllt sin upplysningsplikt enligt ångerrättlagen. Kunden måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten 14 dagar innan fristen utgår. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller helgdag eller högtid förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

 1. Vid beställning ger kunden MyBeat befogenhet att:

4.1.   Initiera och rapportera överföring av telefonnummer från nuvarande operatör till MyBeat.

4.2.   Som kund kan man få information och erbjudanden från MyBeat via e-post och textmeddelande.

4.3.   För att säkerställa tillgängligheten för kunden samlar MyBeat all information om tjänsten på Min sida, med meddelande till den e-postadress kunden väljer att använda för kundkommunikation.

4.4.   Kunden ansvarar själv att MyBeat har rätt person- och kontaktinformation till kunden.

 1. Vad får kunden från MyBeat / Hur kommer man igång?

5.1.   MyBeat aktiverar ett abonnemang till kunden och ger kunden ett telefonnummer, eller porterar kundens föregående telefonnummer, och ett SIM-kort. SIM-kortet skickas, om kunden inte har mottagit det personligen, till kundens bokförda adress. Genom att boka portering av telefonnummer ger kunden MyBeat fullmakt till portering av dennes telefonnummer från kundens tidigare operatör. Eventuella kostnader som uppstår vid uppsägning av abonnemang med en tidigare operatör måste bäras av kunden.

5.2.   När abonnemangen har aktiverats har kunden tillgång till vad som överenskommits vid bokningstillfället.

 1. Nummerportabilitet / överföring av telefonnummer

6.1.   Portering av telefonnumret till Leverantören sker vanligtvis 4 till 6 arbetsdagar från att kunden har begärt detta, om det inte gäller speciella omständigheter. Portering innebär att kunden skapar ett nytt abonnemangsavtal med MyBeat. Kunden är själv ansvarig att säga upp sitt abonnemang med tidigare teleoperatör.

6.2.   Vid telefonnumrets ut-portering ifrån MyBeat, eller uppsägning av tjänsten är kunden skyldig att betala alla avgifter tills abonnemanget upphör, och alla abonnemangsvillkor för relevanta bestämmelser är i kraft tills det utestående beloppet betalas.

 1. Uppsägning av avtal

7.1.   Kunden har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningen träder i kraft dagen efter det att kunden skickat detta skriftligt till MyBeat. Kunden är skyldig att betala alla upplupna avgifter under den aktuella faktureringsperioden.

7.2.   Leverantören har rätt att säga upp abonnemangs- / serviceavtalet med omedelbar verkan och slutfakturera kunden om kunden upprepade gånger inte betalar.

7.3.   Vid allvarlig överträdelse av avtalet kan leverantören säga upp abonnemanget för både utgående och inkommande trafik.

7.4.   Leverantören har rätt att ändra priser med en månads varsel. Kunden har rätt att säga upp abonnemanget innan prisförändringen träder i kraft. Kunden anses ha accepterat prisändringen om Kunden inte aktivt har sagt upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

7.5. Det är 1 månads uppsägningstid

7.6. Uppsägning ska ske muntligt eller skriftligt till Mybeats kundtjänst även vid utportering.

 1. Klagomål / Tvist

8.1.   Klagomål görs skriftligen till leverantörens kundservice. Behandlingstid för klagomål är 1 till 3 arbetsdagar. Klagomål ska göras inom tre (3) månader efter att parten har mottagit meddelande eller borde ha varit medveten om skälen till klagomålet.

8.2.   Tvister mellan parterna ska lösas inledningsvis genom förhandlingar och överenskommelser.

8.3.   Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

8.4.   Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska annars avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

 1. Allmänna villkor abonnemangsavtal

9.1.   Dessa villkor gäller mellan kunden och MyBeat. MyBeats telekommunikationstjänster faktureras av Svea Finans.

9.2.   Leverantören har rätt att ändra de villkor som fortsätter tills vidare. Ändringar som är av stor vikt för kunden bör meddelas kunden per SMS eller e-post minst en månad innan ändringen träder i kraft. I sådana fall har kunden rätt att säga upp villkoren utan föregående meddelande. Om kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter ändringen träder i kraft, förstås det av Leverantören att kunden har accepterat ändringar i villkoren.

9.3. Tjänsten Fria minuter begränsas till 3000 ringeminuter, 3000sms och 1000mms / månad.

 1. Kundförpliktelser / Ansvarig användning av tjänsterna

10.1. Kunden kan endast använda tjänsterna: (a) i enlighet med och för de syften som anges i avtalet, och (b) för eget bruk, dvs. Kunden får inte sälja eller på annat sätt kommersiellt använda tjänsterna. Kunden får inte använda tjänsterna eller tillåta någon annan att använda tjänsterna för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar skada eller annan nackdel för leverantören eller tredje part.

10.2. Kunden ansvarar för allt innehåll som kunden skickar eller hämtar när kunden använder tjänsterna.

 1. Avstängning av tjänster

11.1. Abonnemanget kan omedelbart stängas för både utgående och inkommande trafik och för inköp av tjänster om: (a) det används i strid med prenumerationsvillkoren, lagen, offentliga beslut, domar etc. (b)det missbrukas eller skapar störningar i kommunikationsnätet till andra, såsom till exempel masskommunikation (spam), trakasserier eller hot mot säkerhet och hälsa. (c) det överträder tredje parts rättigheter, t.ex. genom att använda webspiders. (d) det används på ett sätt som tar kapacitet i nätverket utöver normal användning, till exempel, genom att spionera för olagliga ändamål. (e) detkopplas, ändras, eller det görs ingripanden eller tillägg till utrustningen, inklusive konfigurationen. (f)det återförsäljs, leasas eller på annat sätt erbjuds till tredje part. (g) detskapar förlust eller skadar tredje parter eller "varumärket". (h) kunden felleverar viktig information till leverantören, (i) kunden ansvarar för väsentliga avtalsbrott (j) kunden inte betalar en utestående faktura trots påminnelse, (k) en myndighet begär det (l) leverantören har anledning att tro att produkten eller SIM-kortet stulits eller det finns någon annan obehörig användning av kundens prenumeration. (m) kundens samtalskostnader överstiger det belopp Leverantören har som kreditgräns för tjänsten (n) Kunden är skyldig att betala fasta avgifter för prenumerationer även under den tid som tjänsten inte kan användas av kunden.

 1. Ansvar för SIM-kortet (koder / förlust / stöld)

12.1. Kunden ansvarar för att spara SIM-kort, PIN-koder och säkerhetskoder, på så sätt att obehöriga användare inte kan komma åt dem. Kunden kan inte kopiera eller manipulera sitt SIM-kort.

12.2. Om SIM-kortet förloras, tappas bort, stjäls eller om kunden misstänker att någon hade tillgång till kundens PIN eller kundsäkerhetskoder, ska kunden omedelbart efter upptäckten kontakta kundcentret för spärrning. Skriftlig bekräftelse av mottagen spärr meddelande skickas på begäran. Kunden är själv ansvarig för missbruk av SIM-kortet tills spärrmeddelandet har tagits emot av MyBeat”. Förlustbegränsningen gäller inte i händelse av att missbruk möjliggörs av kundens grova vårdslöshet, eller där kundens grova oaktsamhet har brutit mot abonnemangsvillkoren. Som grov oaktsamhet ska i samtliga fall anses om kunden dröjer mer än sex (6) timmar från att telefonen / SIM-kortet försvann med att meddela leverantörens kundcenter.

 1. Betalning och fakturering

13.1. Abonnemangsavgift, samtal och andra avgifter betalas mot faktura. Betalning måste ske i enlighet med betalningsspecifikationen som anges på fakturan. Vid försenad betalning har Leverantören rätt att kräva ränta vid försenad betalning enligt räntelagen, lagstadgad påminnelse och eventuellt inkassoavgift. Sen betalning kan leda till uppsägning av prenumerationen.

13.2. Kunden ska innan förfallodatum meddela leverantörens kundtjänst om fakturan anses vara felaktig. Om kunden inom en rimlig tid har invänt mot räkningen och skickar en saklig faktabas som skäl, ska leverantörens tidsfrist för betalning av relevant tvistlösning slutföras.

13.3. Kunden är ansvarig för all användning av prenumerationer och tjänster och är därmed ansvarig för alla avgifter som uppkommit enligt dessa villkor. Kunden ska betala fasta och rörliga avgifter till leverantören enligt specifikationen i respektive tjänst och vid den tidpunkten gällande prislista, om inte annat avtalats skriftligt.

13.4. Tjänsten får inte användas för att fylla digitala plånböcker. Om tjänsten används för att betala för en produkt eller tjänst, är kunden ansvarig för sådana inköp.

13.5. Eventuella skatter (t.ex. moms) och avgifter (till exempel kommunikationsförfrågningar) som betalas av kunden och läggs till på fakturan. Kostnaden för användning utomlands kan faktureras upp till 6 månader efter att kunden var utomlands. Observera att kunden också är ansvarig för datatrafik till följd av så kallad passiv användning av abonnemanget, det vill säga för förbrukad datatrafik, till exempel, eftersom kundens mobiltelefon söker efter uppdateringar via mobilnätet.

 1. Begränsningar / Serviceavbrott

14.1. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att utföra underhåll eller annat som bolaget anser nödvändigt och är inte ansvarig för avbrott eller liknande som detta kan orsaka. Schemalagd, längre avbrott ska leverantören ge förhandsbesked om. Driftsavbrott i mobilkommunikationsnätet i mer än 5 dagar från det mottagna felmeddelandet ska kompenseras på begäran med den proportionella återbetalningen av månadsavgiften, förutsatt att avbrottet inte beror på omständigheter som ligger utanför MyBeats kontroll.

 1. Ansvar / force majeure

15.1. Leverantören ansvarar inte för eventuella problem, skador eller förluster som orsakas av avbrott eller avbrott i nätverket.

15.2. Om nätverket inte fungerar korrekt på grund av nödvändiga tekniska underhålls- och / eller driftåtgärder är leverantören inte ansvarig för eventuella skador.

15.3. Leverantören är inte ansvarig för indirekt förlust eller skada såvida inte Leverantören har utfärdat grov oaktsamhet.

 1. Immateriella Rättigheter

16.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överförs till kunden. Kunden får inte använda, kopiera, modifiera eller på annat sätt hantera programvaran eller annat material som tillhör tjänsten, med undantag för tillstånd från sådan programvara eller material till en annan. För programvara som ingår i tjänsten kan särskilda licensvillkor också gälla.

 1. Kundinformation

17.1. Leverantören är skyldig att hålla konfidentialitet om innehållet i elektronisk kommunikation och användningen av elektronisk kommunikation av andra, se lagen om elektronisk kommunikation § 2-9.

17.2. Information om kundrelationen och användningen av Tjänsterna kommer att registreras, lagras och användas av leverantören för att hantera och skydda kundrelationen.

17.3. Utlämning av information till utomstående parter kan inte ske utan Kundens skriftliga medgivande, såvida inte leveransen krävs enligt lag eller ingår i betalning, försäkring, bokföring och i följande fall.

17.4. Om kunden beställer tjänster eller produkter från tredje part som kräver leverans av platsdata eller annan relevant data från "varumärket", godkänner Kunden att Leverantören kommer att tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

17.5. Kunden instämmer i att Leverantören kan använda någon kommunikationsform till Kunden, inklusive elektronisk kommunikation (SMS, MMS, e-post, etc.). Kunden har rätt att förstå vilken information som har registrerats och kan kräva att de korrigeras, se personuppgiftslagen sektionerna 18, 27 och 28.  

 

Välj Mobilabonnemang!