MyBeat integritetspolicy

 

MyBeat behandlar uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Det är viktigt för oss att du som kund har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Om du vill kontakta oss kan du mejla till support@mybeat.se eller ring vår kundtjänst på 019-55 55 500.

 

Vilken typ av data vi samlar in och behandlar

Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till din tjänst, t.ex. namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om vilka avtal och tjänster du har med oss samt hur du använder våra tjänster, inloggningsuppgifter och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikuppgifter är uppgifter som är relaterade till vad som händer när du använder någon av våra elektroniska kommunikationstjänster. Trafikuppgifter behandlas för att överföra ett elektroniskt meddelande över ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder våra tjänster. Det kan t ex vara när du ringer ett samtal eller skickar ett e-postmeddelande. Trafikuppgifter inkluderar även information som vi behandlar för att fakturera för våra tjänster, och för samtrafik. Exempel på trafikuppgifter är information om vem som har kommunicerat med vem, vid vilken tidpunkt och hur länge kommunikationen har pågått och vilka nät som har använts för sådan kommunikation. Trafikuppgifter är också information om var du befinner dig när du ringer eller är uppkopplad, t ex till vilken mast.

 

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar uppgifter:

  • Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex när du tecknar abonnemang, kontaktar kundservice eller prenumererar på nyhetsbrev.
  • Som skapas när du använder någon av våra tjänster, t ex när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post eller ser på tv.
  • Som vi hämtar från andra källor, t ex register som används för kreditbedömningar, från andra operatörer samt från samarbetspartners (t ex olika sociala medier och marknadsföringsnätverk).
  • Som samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar information från din webbläsare.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du använder.

 

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kund- och trafikuppgifter måste behandlingen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (1) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (2) för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet, (3) du har samtyckt till behandlingen, eller (4) efter en intresseavvägning.

 

För att efterleva lagar

Vi behandlar data för att fullgöra våra lagliga skyldigheter.

Rättslig grund - rättslig skyldighet.

 

För att leverera tjänster

Vi behandlar data för att kunna leverera de tjänster som du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan oss - t.ex. trafikhanteringsåtgärder genom filtrering, blockering och strypning för att kunna upprätthålla de begränsningar i den tjänst vi har avtalat om avseende överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Vi behandlar även data för att kunna ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera fakturor och betalningar, för klagomål och reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter. Vi kommer även att behandla data för att kunna säkerställa driften av tjänsten. Rättslig grund - fullgörande av avtal.

 

För kommunikation om tjänster

Vi behandlar data för att kommunicera med dig om de tjänster som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information, gör förfrågningar eller när vi skickar information angående våra tjänster och produkter. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst, kan innehåll i chattloggar analyseras.

Detta gör vi för att utbilda vår personal.

Rättslig grund - berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter).

 

Utveckla nya tjänster

Vi behandlar data för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och nät samt vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över användandet av såväl tjänster som nät. Rättslig grund - berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter).

 

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data för att upprätthålla säkerheten i våra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster, för att avslöja eller förhindra olaglig användning av tjänsterna eller användning som strider mot våra villkor för tjänsten. Vi behandlar också data för att skydda dig mot obehörigt intrång och virus, för att förhindra missbruk av tjänster och nät, och för att förhindra bedrägerier.

Rättslig grund - fullgörande av avtal (kunduppgifter) och rättslig skyldighet (trafikuppgifter).

 

Marknadsföringsändamål

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan du få via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Vi kan även komma att efter särskilt samtycke från dig behandla uppgifter som är baserade på din geografiska position som inte utgör trafikuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandlingen är baserad på ett samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ett samtycke nedan under rubriken ’Återkalla samtycke’.

Rättslig grund - berättigat intresse (kunduppgifter) och samtycke (trafikuppgifter).

 

Vem vi delar data till

Till bolag inom MyBeat och till underleverantörer som behandlar data för vår räkning. Vi kan komma att dela med oss av din data till tredje parter såsom underleverantörer som utför tjänster på vårt uppdrag. Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Dessa underleverantörer får inte använda data om dig för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Det innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till företag såväl inom EES som till länder utanför EES (dvs tredje land). All sådan överföring är baserad på gällande lag, och när vi anlitar underleverantörer för att utföra en del i tjänsteleveransen kommer vi att teckna avtal för personuppgiftsbehandling med sådana aktörer. EU-kommissionen har godkänt vissa länder utanför EES som har tillräckligt hög skyddsnivå för den personliga integriteten. Om behandlingen av uppgifter görs i andra länder utanför EES, kommer den att baseras på lämplig rättslig grund, såsom EU-kommissionens modellklausuler för sådan överföring, Privacy Shield eller Binding Corporate Rules (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant integritetsskyddsmyndighet).

 

Myndigheter

Vi är ibland skyldiga att lämna ut uppgifter som följer av beslutet till myndigheter – t.ex. till polisen.

 

Rättighetshavare enligt IPRED-lagstiftningen

Rättighetshavare som misstänker olovlig fildelning av sitt upphovsrättsskyddade material (t.ex. filmer) kan ansöka hos domstol. Efter beslut av domstolen kan vi bli skyldiga att lämna ut uppgifter om vem som har använt en viss IP-adress vid ett visst givet tillfälle.

 

Räddningstjänst - SOS Alarm

Vid samtal till SOS Alarm – t.ex. din geografiska position för att räddningstjänsten ska kunna utföra sina uppdrag och för befordran av viktigt meddelande till allmänheten.

 

Övriga

Vi kan efter att du har lämnat ditt samtycke, lämna ut dina kunduppgifter till t.ex. nummerupplysningsföretag eller leverantörer av tredjepartstjänster som du har begärt att vi ska dela dina uppgifter med.

 

Hur länge vi sparar data

Vi sparar dina personuppgifter bare så lång tid som är nödvändigt. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Vi sparar trafikuppgifter för faktureringsändamål. Vi sparar uppgifterna tills fakturan är betald, och samtliga rättsliga förhållanden som trafikuppgiften relaterar till är reglerade, och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

För att vi ska kunna förhindra missbruk och kontrollera behörig användning av tjänsterna, t ex avslöja eller förhindra internetbedrägerier, olaglig användning av tjänsterna eller spridning av virus, spam och trojaner sparar vi IP-adresser. Vi sparar IP-adresser för detta syfte i 21 dagar.

Eftersom vi vill kunna hjälpa dig om det skulle uppstå ett fel i tjänster levererar till dig, kan du samtycka till att vi sparar trafikdata under 21 dagar. Du har också möjlighet att samtycka till att vi får behandla trafikuppgifter för att kunna förbättra och utveckla nya och befintliga tjänster. För sådana ändamål sparar vi trafikdata i 21 dagar.

Vi vill kunna ge dig relevanta erbjudanden baserat på hur du använder våra tjänster, t ex baserat på hur stor din dataförbrukning är, antal skickade sms och ringda samtal och vilka tv-kanaler du brukar titta på. Vi sparar informationen så länge du är kund hos oss, dock längst i 36 månader.

 

Dina rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 2018, syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Du har rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Här hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

 

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet

Vi har utsett ett dataskyddsombud som arbetar med att säkerställa att vår personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt sätt. Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakt vårt dataskyddsombud på personuppgifter@mybeat.se eller genom att ringa kundservice.

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdDrag till din folkbokföringsadress eller till Kivra om du har tillgång till en elektronisk brevlåda. För att beställa ett registerutdrag kan kontakta vår kundservice via mejl eller telefon.

 

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen.

När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer även, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

 

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall dataskyddsombudet. Du hittar kontaktuppgifter ovan.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna t.ex. annan operatör. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

 

Återkalla samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kund- och trafikuppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke i inloggat läge på din kundprofil eller inom ramen för den tjänst du köper av oss. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.

 

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kund- eller trafikuppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du logga in på din kundprofil eller på din tjänst och ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kund- eller trafikuppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina kund- och trafikuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke. Om du är under 18 år så måste din vårdnadshavare lämna och/eller ta tillbaka samtycken.

 

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig

My Beat AB (Orgnummer 556988-7556)

Kapellansgatan 12B

714 35 Kopparberg

 

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med vårt dataskyddsombud, ber vi dig ringa Kundservice på telefon 019-5555500, så kommer de se till att du får prata med rätt person. Du kan också mejla på support@mybeat.se 

 

 

 

Välj Mobilabonnemang!