My Beat’s Allmänna Villkor

Nedan listas ord och benämningar med tillhörande beskrivning som används i de allmänna villkoren.

Abonnemang Avser den internetanslutningstjänst och/eller interpersonella kommunikationstjänst (tillgång till mobilnätet) som MyBeat erbjuder till privatpersoner för att kunna ringa, skicka SMS/MMS samt surfa med sin mobiltelefon.

Aktiveringsdatum Avser den dag som Kunden önskar att abonnemanget ska börja gälla från eller tidigast möjliga dag därefter.

Avtal Avtalet består av den orderbekräftelse Kunden får via e-post vid beställning av Tjänsten,, aktuella prislistor och ev. Tjänstespecifika/särskilda villkor som finns på mybeat.se samt dessa Allmänna Villkor. Om det finns motstridiga uppgifter mellan dokumenten i Avtalet gäller dessa i den ordning de listas ovan.

Avgifter Fasta avgifter  består av abonnemangskostnad för respektive Tjänst och den förbrukning som ingår där i enligt Avtalet. Rörliga avgifter består av förbrukning utöver vad som ingår i Tjänsten, tex samtal från Sverige till internationella destinationer, eller kostnad för vara eller tjänst från en innehållsleverantör där MyBeat endast agerar betalningsförmedlare.

Beställare Myndig privatperson som är folkbokförd i Sverige som påbörjar en beställning men som ännu ej är Kund.

Kund/Kunden Myndig privatperson som är folkbokförd i Sverige och som tecknat avtal med MyBeat för dess Tjänster.

MyBeat Företaget My Beat AB med organisationsnummer 556988–7556 

Orderbekräftelse Vid köp av Tjänster skickas en bekräftelse via mail till Kunden när beställningen godkänts. I denna framgår bland annat vilken Tjänst som avses och till vilket pris. När orderbekräftelsen skickats har Kunden och MyBeat ingått Avtal.

Portering När en kund vill ta med sig sitt befintliga nummer från tidigare operatör kan detta flyttas till det nya mobilabonnemanget hos MyBeat, och vice versa.

Prislistor På MyBeats hemsida finns gällande prislistor för aktuella Tjänster.

Surf Avser datamängd, oftast uttryckt i GB

Tjänst/Tjänster De olika tjänster. T.e.x mobiltelefoniabonnemang, mobilt bredband, produkter och Tilläggstjänster, som MyBeat tillhandahåller.

Tilläggstjänster MyBeat erbjuder olika tilläggstjänster via våra samarbetspartners. Dessa tjänster omfattas av Avtalet och den specifika partnerns särskilda villkor och innefattas i begreppet Tjänst.

Roaming En funktion som gör det möjligt för dig att få tillgång till internet och kommunikationstjänster via andra operatörers nätverk. Tjänsterna kopplas via en annan operatörs nätverk som MyBeat inte har någon kontroll över och där MyBeats alla tjänster inte nödvändigtvis är tillgängliga.

   

Beställning
Beställning av abonnemang och tjänster sker via www.mybeat.se alternativt genom kontakt med MyBeats kundtjänst. Vid en beställning förbehåller sig MyBeat rätten att utföra en kreditupplysning. Om det vid kreditkontrollen framkommer att Kunden inte är kreditvärdig avslås beställningen utan att avtal ingås.

 

Godkännande av beställning = Ingående av avtal
Efter godkänd beställning skickas en orderbekräftelse ut till den e-postadress som Kunden angivit i beställningsprocessen. När orderbekräftelsen skickats anses avtalet mellan MyBeat och Kunden bindande. Finns starka skäl att anta att Kunden inte kommer att iaktta villkoren i Avtalet har MyBeat rätt att inom skälig tid från det att Avtalet ingicks säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

Flytt av nummer / Portering
När Kunden begärt portering (flytt av nummer) av sitt telefonnummer från tidigare operatör kan detta endast ske när det inte finns någon bindningstid hos den tidigare operatören.  Kunden ansvarar då för att hos den tidigare operatören och själv stå för eventuella merkostnader. Vilka villkor som gäller hos den tidigare operatören är Kundens ansvar att ta reda på. Om portering misslyckas kommer MyBeat att informera Kunden om orsaken. Efter överenskommelse med Kunden kan ett nytt försök göras. MyBeat äger rätten att häva avtalet mellan Kunden och MyBeat om porteringen misslyckas.

 

Aktivering 
I det fall Kunden önskar flytta med sitt nummer från tidigare mobiloperatör är datumet för aktivering av abonnemanget samma som porteringsdatumet. Vid beställning av abonnemang med nytt telefonnummer aktiveras abonnemanget två vardagar från beställningstillfället. Vid fysiskt SIM-kort skickas kort med tillhörande PIN-kod och Säkerhetskoder med post till Kundens folkbokföringsadress senast 4 dagar innan aktiveringsdagen. Om leveransen mot förmodan blir försenad och Kunden inte godkänner det nya leveransdatumet äger Kunden rätt att häva avtalet. Vid E-SIM levereras sim-kortet antingen digitalt eller genom att en QR kod sänd per post.

 
Från det att Kunden ingått Avtal med MyBeat, har Kunden 14 dagar på sig att ångra sig. Det SIM-kort som Kunden eventuellt mottagit ska då sändas tillbaka till MyBeat på Kundens bekostnad. Eventuella avgifter som betalats i förskott betalas tillbaka till Kunden av MyBeat. Återbetalning sker endast efter att returen av SIM-kortet har mottagits av MyBeat. Eventuell förbrukning (rörliga avgifter) kommer debiteras Kunden. Önskar Kunden ångra Avtalet ska denne informera MyBeat genom att kontakt oss via mail eller telefon. På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för ånger.

Mobilabonnemang
Med ett mobilabonnemang hos MyBeat ges tillgång till mobilnätet och Kunden kan då hantera samtal, SMS/MMS samt surfa med sin mobiltelefon. Månatlig dataförbrukningsmängd/surf framgår av orderbekräftelsen.

Outnyttjad data/surf vid månadens slut blir per automatik förbrukad och sparas inte till nästa månad. Outnyttjad surf upphör även när abonnemanget avslutas eller stängs av. Skulle den surf som ingår i abonnemanget inte räcka hela månaden har Kunden möjlighet att köpa till en extra surfpott.

Vid köp av extra surfpott gäller den till dess den är förbrukad eller som längst till innevarande månadsslut. Köp av extra surfpott görs inom existerande Avtal.

Samtal till exempelvis: utlandet, mediasamtal, betalnummer, t.ex. nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster ingår inte utan debiteras en rörlig avgift utöver den fasta avgiften.

Kunden kan dock kostnadsfritt välja att spärra mobilabonnemanget för exempelvis satellitsamtal, betalsamtal och SMS för att på så sätt kontrollera förbrukningen och eventuella rörliga kostnader. Kunden har även möjlighet att få abonnemanget spärrad när kostnaden uppgår till ett visst belopp angivet av kunden på förhand.

Mobilt bredband
Månatlig dataförbrukningsmängd/surf i det mobila bredbandet framgår av orderbekräftelsen. Tjänsten Mobilt Bredband får bara användas inom Sverige.

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster kan kopplas på ett Abonnemang och gäller då med särskilda villkor för respektive tilläggstjänst. Tillsammans med Abonnemanget utgör Tilläggstjänster Tjänsten som tillhandahålls av MyBeat.

MyBeat ansvarar för att förse Kunden med ett SIM-kort, tillhörande SIM-korts koder och telefonnummer för att abonnemanget skall fungera. Om det föreligger anledning har MyBeat rätten att förse Kunden med exempelvis ett nytt SIM-kort. Detta kan exempelvis ske vid ett teknikskifte. Detta byte utförs utan någon merkostnad för Kunden. MyBeat är inte själva ägare av mobilnätet utan hyr in sig i andra operatörers mobilnät. MyBeat har rätt att på eget beslut byta leverantör av mobilnät. I det fallet kommer Kunden bli informerad samt bli tilldelad ett nytt SIM-kort som behöver sättas in i mobiltelefonen/terminalen för att tjänsten ska fortsätta att fungera.

Störningar
MyBeat arbetar för att hålla en så hög kvalitet som möjligt men kan inte garantera att störningar inte förekommer. Störningar kan bero på generella förutsättningar i området där kunden befinner sig, såsom berg eller byggnader eller tillfälliga väderförhållanden. Det kan även förekomma överbelastning av nätet.
MyBeat har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa störningar:
a) då störningen är hänförligt till annans nät,
b) då störning har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation,
c) då störningen orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då störningen på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför MyBeats kontroll.

Om störningen beror på MyBeat kan Kunden ha rätt till ersättning. Storleken på ersättningen beror på störningens omfattning och betalas normalt ut genom ett avdrag på Kundens nästkommande faktura. Ersättningen baseras på en procentsats av Kundens fasta månadsavgift den månad som störningen gällde och från det att Kunden har gjort en felanmälan.

Ersättning erläggs enligt följande modell:

  • 5-10 dagars störning = 20%
  • 10-15 dagars störning = 50%
  • Mer än 15 dagars störning = 100%

MyBeat betalar inte ut ersättning per automatik utan Kunden måste inkomma med en felanmälan senast två månader från det att störningen inträffande. Ingen annan ersättning än ovan beskrivna procentsatser erläggs.  
Kunden får använda Tjänsterna för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för MyBeat eller tredje man,

b) ger upphov till störningar i nätet eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus

c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet,

d) kränker MyBeats eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,

e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut,

f) överstiger begränsning i Kundens Avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att Tjänsten används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal, eller,

g) i övrigt strider mot god sed eller mot MyBeats vid var tid gällande FUP och andra regler för Tjänsten.

 

Därutöver vill vi påpeka att MyBeat är måna om att all kommunikation mellan MyBeat och Kunden håller god och respektfull ton. Vi accepterar inte att någon part uttrycker sig på ett sätt som på något sätt är eller kan uppfattas som diskriminerande, rasistiskt, kränkande eller stötande. Vi accepterar inte heller svordomar, könsord, ovårdat språkbruk eller innehåll med en hotfull ton. Överträdelser gällande detta från Kundens sida ger MyBeat rätten att avsluta avtalet med Kunden.

 

Korrekt utrustning
Det kan finnas begränsningar i Kundens mobiltelefon som gör att vissa tjänster inte går att nyttja som tänkt. Det kan t.ex. röra sig om äldre mobiltelefoner som inte har stöd för dagens teknik. Vilken mobiltelefon som Kunden väljer att använda är Kundens ansvar.

Borttappat SIM-kort eller koder
Kunden ansvarar för att förvara SIM-kort, PIN-kod och Säkerhetskoder på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Skulle Kundens SIM-kort eller koder tappas bort är Kunden skyldig att anmäla detta till MyBeat omgående. Om abonnemanget spärras p.g.a. borttappat SIM-kort är Kunden fortsatt betalningsskyldig för abonnemangets fasta avgifter.

Annan brukare av Tjänsten
Kunden ansvarar för att Tjänsterna inte används av obehörig person. I det fall Tjänsterna nyttjats av obehörig står Kunden fortfarande kvar som betalningsansvarig. I de fall Kunden har beställt Tjänster för att nyttjas av en familjemedlem eller nära vän står Kunden fortfarande som ansvarig för allt som rör Tjänsterna (exempelvis förbrukning och avgifter).

Rörliga avgifter
Det är Kundens ansvar att se till att inga oönskade samtal eller SMS till exempelvis utlandet eller samtal/SMS till betaltjänster görs. Kunden ansvarar för eventuella prenumerationer av tredjepartstjänster som startas genom appar eller liknande i eller via Kundens telefon.

Uppdatering av kontaktuppgifter
Kunden ansvarar för att hålla den postadress och e-postadress som Kunden lämnat till MyBeat uppdaterad. E-postmeddelande till av Kunden angiven e-postadress och meddelande som tillhandahållits via Tjänsten ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av Kunden senast angivna postadressen ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter avsändandet.

Om Kunden bryter mot sitt ansvar
Nyttjas Tjänsterna på ett sätt som bryter mot dessa allmänna villkor, övriga delar i Avtalet och/eller gällande lag står Kunden som ensamt ansvarig. Om Kunden bryter mot sitt ansvar har MyBeat rätten att avsluta Tjänsterna och därmed häva avtalet. Om Tjänsterna används på ett sätt som strider mot avtalet och därmed orsakar MyBeat skada kan MyBeat kräva Kunden på ersättning.

Fria samtal och meddelanden gäller till fasta och mobila användare med ett svenskt nationellt telefonnummer upp till ett tak på 3000 samtalsminuter, 3000 sms och 1000 mms per månad. Utöver det blir Kunden debiterad per samtalsminut/sms/mms enligt för tillfället gällande prislista.

Mobilabonnemang med Fri surf kan nyttjas på ett sätt som är förenligt med privat användning för eget bruk av data i en mobiltelefon. För att säkerställa att det inte föreligger någon felaktig uppkoppling som belastar Kundens surfmängd och för att uppkopplingen ska fungera på det sätt som är förenligt med privat användning för eget bruk kommer MyBeat att begränsa dagligt dataförbrukning till 20 GB. Om det inträffar kan Kunden via SMS aktivera ytterligare 5 GB utan kostnad. Detta kan göras flera gånger inom ett och samma dygn. Likaså förbehåller MyBeat sig rätten att begränsa dataförbrukningen till ett maximalt användande av 999 GB per kalender-månad då användning över den mängden surf- och data-volym inte anses vara förenligt med normal privat användning för eget bruk.

Vid Roaming begränsas mängden data som ingår i Tjänsten. Hur mycket som ingår i respektive abonnemang finns beskrivet i prislistan. För att nyttja ett mobilabonnemang inom EU/EES ska Kunden ha sin normala hemvist i, eller i väsentlig omfattning, befinna sig i Sverige. MyBeat har rätten att kräva dokumentation av Kunden för att styrka att så är fallet. Rätten att använda mobilabonnemanget i utländska operatörers mobilnät inom EU/EES utan att erlägga extra roaming avgifter gäller förutsatt att:

  • Vistelsen i annat EU/EES land understiger 50% av tiden under en rullande 4-månaders period och/eller
  • Trafiken (samtal, sms, mms, data) som nyttjas i annat EU/EES land understiger 50% av periodens totala förbrukning.
När brytpunkten nås informeras Kunden via SMS att extra avgifter kommer att debiteras. Extra avgifter kan också tas ut om Kundens mobiltelefon kopplar upp sig mot satellit eller ett angränsande land som inte ingår i EU/EES. Även samtal till betalnummer debiteras extra för.

<<MyBeat äger rätt att göra ändringar i denna FUP löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på mybeat.se>>

 
Kunden har möjlighet att byta mobilabonnemang till ett med större eller mindre datamängd/surf när behovet uppstår. Alla byten träder i kraft vid närmast påföljande månadsskifte. Byte av mobilabonnemang/surfmängd innebär inte nytt Avtal mellan Kunden och MyBeat.

Om Kunden och MyBeat kommit överens om bindningstid gäller följande: Bindningstid är den överenskomna tidsperiod som tjänsten är bunden, dock max tjugofyra (24) månader. Bindningstiden börjar löpa från den tidpunkt Kunden och MyBeat har kommit överens om. Efter bindningstiden övergår Avtalet till tillsvidareavtal. Om bindningstid inte har överenskommits gäller Avtalet tillsvidare. Om Kunden säger upp Avtalet under bindningstiden är Kunden ändå betalningsskyldig för återstående avgifter under bindningstiden. Avtal och Tjänster utan bindningstid kan sägas upp per det datum som Kunden önskar. Avgifter som avser den månad som Tjänsten upphör, ska då erläggas till fullo. Avdrag för eventuellt resterande dagar under månaden som Tjänsten inte var aktivt utgår ej.

Tillvägagångssätt vid uppsägning
Kund kan be annan operatör om att flytta över aktuellt telefonnummer per ett specifikt datum. Förutsatt att det inte föreligger några hinder för flytten, blir det datum som har angivits för flytt (porteringsdatum) samma datum som abonnemanget avslutas hos MyBeat. Betalningsansvaret fortlöper till utgången av eventuell bindningstid. Kunden kan också säga upp sitt abonnemang genom att kontakta MyBeats kundtjänst eller genom MyBeats mobilapp utan att numret porteras.

Kunden är skyldig att betala de avgifter som MyBeat debiterar för Tjänsten och dess nyttjande. Fasta avgifter betalas i förskott medan rörliga avgifter betalas i efterskott.
Första fakturan som skapas efter ingått Avtal kan omfatta även del av aktiveringsmånaden.
Exempel: Tjänsten aktiveras 15/2. Första fakturan skapas och skickas till kund första veckan i mars och innehåller då avgifter från 15/2 + den ordinarie faktureringsperioden.

Betalningsskyldighet gäller för fasta och rörliga avgifter härrörande till perioden från aktiveringsdatumet till utgången av den månad då Tjänsterna avslutats med hänsyn tagen till eventuell bindningstid och uppsägningstid.
Betalning skall ske senast på respektive fakturas förfallodatum och anses vara fullgjord när betalningen registrerats på MyBeats bankgiro. Erläggs betalning på annat sätt än de sätt som anges på fakturan kan registreringen av denna försenas. MyBeat äger enligt lag rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter vid försenad betalning.

Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar lagstadgad moms.

Utebliven betalning
MyBeat har rätt att stänga av Tjänsterna vid försenad eller utebliven betalning. Om en avstängning föreligger ska MyBeat informera Kunden om detta inom rimlig tid. Vid avstängning kan ingående Tjänster helt eller delvis inte nyttjas. Betalningsskyldigheten gäller även för den tid som abonnemanget varit avstängt.

Fakturadistribution och betalningssmetoder
MyBeat erbjuder flertalet fakturering- och betalningsmetoder. Kunden kan välja att ta emot sin faktura via e-post, e-faktura (internetbank) eller pappersfaktura. Vid val av pappersfaktura har MyBeat rätten att ta ut en fakturaavgift. För att betala fakturan finns följande alternativ: manuell bankbetalning, autogiro, Swish eller genom kortbetalning.

Betalning med kort
När Kunden valt att betala sina avgifter med kort sker dragningen från kortet på fakturadatum, alternativt dagen efter. För den månad som abonnemanget aktiverades debiteras Kunden för perioden från aktiveringsdagen till sista dagen i aktuell fakturaperiod.

 
MyBeat äger rätten att ändra innehållet i de allmänna villkor som beskrivs i detta dokument, eventuella särskilda villkor och prislistorna. Sker sådan förändring underrättas Kunden om detta via SMS och/eller mejl senast en (1) månad innan ändringen börjar gälla. Godkänner inte Kunden de nya villkoren har Kunden rätt att säga upp avtalet inom tre månader från underättelsen. Detta gäller dock inte om ändringen av avtalet a) enbart är till Kundens fördel, b) är av rent administrativ karaktär och inte får några negativa konsekvenser för Kundenn, eller c) krävs för att avtalet ska vara förenligt med unionsrätten eller nationell rätt.
Om en tvist gällande avtalet uppstår mellan MyBeat och Kunden och parterna inte kan komma överens, ska detta avgöras av allmän domstol och enligt svensk lag. En anmälan kan även lämnas in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut som tas av ARN hanteras som en rekommendation och ska inte anses vara avgörande. Mer om detta finns att läsa på ARN’s hemsida. MyBeat har förbundit sig till att efterleva de uppföranderegler som Telekområdgivarna tagit fram. Mer om dessa regler finns att läsa på www.telekomradgivarna.se
MyBeat har tidigare sålt begagnade mobiltelefoner via partnern Refurbly och för dessa gäller MyBeats villkor vid tidpunkten för köpet.  
I de fall Särskilda Villkor gäller för en Tjänst, Erbjudande eller Kampanj skall dessa framgå på mybeat.se och i orderbekräftelsen.
Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från MyBeats underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.
Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om MyBeat medger det. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller bort vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten. MyBeat har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten eller som har förvärvat kundfordran.

Dessa allmänna villkor gäller för alla Avtal tecknade från och med den 14 februari 2024. För Avtal tecknade före den 14 februari 2024 träder dessa uppdaterade villkor i kraft den 1 april 2024 och ersätter då tidigare gällande allmänna villkor.

Tidigare Villkor:
Allmänna villkor t.o.m. 240214